วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกันชีวิตควบการลงทุนเงิน, เหรียญ, การลงทุน, ธุรกิจ, การเงิน, ธนาคารกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) หรือ Unit Linked มาจากคำว่า Unit Linked Insurance Policy (ULIP) คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

- เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ Unit Linked แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นค่าความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด โดยผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่างๆ
ส่วนที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์ ที่บริษัทเรียกเก็บ เพื่อเป็นค่าดำเนินการ ค่าดูแลรักษากรมธรรม์ และค่าบริการในการลงทุน ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงินดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

การวิเคราะห์, ชาร์ต, ธุรกิจ, ผู้หญิง, แล็ปท็อป


ทำไมจึงต้อง ... Unit Link
สำหรับลูกค้า
เนื่องจากกรมธรรม์ Unit Linked เป็นการรวมกันของ 2 ผลิตภัณฑ์ นั่นคือ กรมธรรม์ประกันชีวิตและการลงทุนในหน่วยลงทุน กรมธรรม์ชนิดนี้จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย (one-stop-service) สำหรับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้รับคุณภาพบริการที่ดีขึ้น เช่น การเปิดเผยข้อมูล เที่ยงตรง โปร่งใส ตัวแทนขาย (Investment Planner) ที่มีคุณสมบัติมากกว่าตัวแทนขายกรมธรรม์แบบทั่วไป อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายกองทุนโดยไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมหลายที่ และสามารถวางแผนทางการเงินควบคู่กับความคุ้มครองได้ในกรมธรรม์เดียว
สำหรับบริษัทประกันชีวิต
กรมธรรม์ Unit Linked ช่วยในเรื่องของการลดภาระในการดำรงเงินกองทุน และการรับประกันการจ่ายผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบประกันชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้ามอุตสาหกรรมด้วย
สำหรับสังคม
เนื่องจากกรมธรรม์ Unit Linked เป็นการพัฒนาขึ้นอีกขั้นของกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทที่ต้องการขายกรมธรรม์ชนิดนี้จะต้องมีการดำเนินการอย่างมืออาชีพ มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งส่งผลให้ระบบการประกันภัยทั้งระบบมีมาตรฐานที่สูงขึ้น